Przetargi 2021

"Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin"
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 
 
 
 
Załącznik nr 5:
 
 
 
 

Identyfikator postępowania miniPortal: 33851e1a-57e0-48f5-8983-dcb5ea354768 


 
Przetargi 2020
 
"Dostawy miału węglowego i węgla kamiennego ekogroszek"
 
 
 
 

 
"Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie"
 
 

Wyjaśnienie I

Zmiana I

Zmieniony przedmiar robót PDF

Zmieniony przedmiar robót ATH

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik 5 - Wykaz robót

Załącznik 6 - Wykaz osób

Załącznik 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik 9 - Projekt umowy

Zał. 1 do umowy KARTA GWARANCJI - Przebudowa i rozbudowa Miejskiej stacji wodociągowej w Zawdzie

Załącznik 10:

Projekt budowlany wielobranżowy

Specyfiikacja techniczna

Projekt wykonawczy (1)

Projekt wykonawczy (2)

Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)

Przedmiar robót-roboty na terenie stacji wodociągowej ATH

Przedmiar robót-roboty na terenie stacji wodociągowej PDF

Przedmiar robót-teren przed wjazdem do stacji wodociągowej ATH

Przedmiar robót-teren przed wjazdem do stacji wodociągowej PDF

Rysunki


"Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie"
 
 
 

Wyjaśnienie II SIWZ

Wyjaśnienie I SIWZ

Zmiana I SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zmieniona SIWZ

Załącznik 9 - Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik 5 - Wykaz robót

Załącznik 6 - Wykaz osób

Załącznik 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik 9 - Projekt umowy

Zał. 1 do umowy KARTA GWARANCJI - Przebudowa i rozbudowa Miejskiej stacji wodociągowej w Zawdzie

 

Załącznik 10:

Projekt budowlany wielobranżowy

Specyfiikacja techniczna

Projekt wykonawczy (1)

Projekt wykonawczy (2)

Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)

Przedmiar robót-roboty na terenie stacji wodociągowej ATH

Przedmiar robót-roboty na terenie stacji wodociągowej PDF

Przedmiar robót-teren przed wjazdem do stacji wodociągowej ATH

Przedmiar robót-teren przed wjazdem do stacji wodociągowej PDF

Rysunki


 
 
"Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin"
 
 
 
Wyjaśnienie I
Zmiana SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Zmieniony przedmiar robót PDF
Zmieniony przedmiar robót ATH
Rysunki uzupełniające
Projekt budowlany - poprawiony
Sprawozdanie z badań

 

Zmiana SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 - Wykaz robót
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
Załącznik nr 9 - Projekt umowy
Załącznik 1 do umowy - KARTA GWARANCJI
Załącznik nr 10:
Przedmiar robót PDF
Przedmiar robót ATH
Projekt budowlany - opis techniczny
Specyfikacja techniczna
Rysunki

"Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin"
 
 
Rysunek nr 7 - poprawiony
Rysunek nr 11 - poprawiony
Przedmiar robót ATH - poprawiony
Przedmiar robót ATH - poprawiony II
Przedmiar robót ATH - poprawiony III
Przedmiar robót PDF - poprawiony
Przedmiar robót PDF - poprawiony II
Przedmiar robót PDF - poprawiony III
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ II
Zmiana SIWZ III
Wyjaśnienie IV SIWZ
Wyjaśnienie V SIWZ
Wyjaśnienie VI SIWZ

Wyjaśnienie I SIWZ
Wyjaśnienie II SIWZ
Wyjaśnienie III SIWZ
Zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 - Wykaz robót
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Załącznik nr 9 - Projekt umowy
Załącznik 1 do umowy - KARTA GWARANCJI
Załącznik nr 10:
Przedmiar robót
Projekt budowlany - opis techniczny
Specyfikacja techniczna
Rysunki

Przetargi 2019
"Dostawy miału węglowego i węgla kamiennego ekogroszek"
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
 
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw wykonanych
 
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniajęcego własne zasoby
 
Załącznik nr 7 - Projekt Umowy dostawy

 
"Przebudowa Miejskiej Stacji Wodociągowej w Łasinie"
 
Zestawienie otwartych ofert 
 
Wyjaśnienie nr 1
Wyjaśnienie nr 2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 - Wykaz robót
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Załącznik nr 9 - Projekt umowy
Zał. 1 do umowy - KARTA GWARANCJI
Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 10 - Rysunki

 

 

"Dostawa energii elektrycznej w okresie
od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."

Zestawienie otwartych ofert.

 

 


 

"Przebudowa Miejskiej Stacji Wodociągowej w Łasinie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 - Wykaz robót
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Załącznik nr 9 - Projekt umowy
Zał. 1 do umowy - KARTA GWARANCJI
Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 10 - Rysunki
 
WYJAŚNIENIE I Z DNIA 28.03.2019 R.