Przetargi 2019

"Dostawy miału węglowego i węgla kamiennego ekogroszek"
"Przebudowa Miejskiej Stacji Wodociągowej w Łasinie"
 
 

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 - Wykaz robót

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Zał. 1 do umowy - KARTA GWARANCJI

Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 - Rysunki

 

 

"Dostawa energii elektrycznej w okresie
od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."

Zestawienie otwartych ofert.

 

 


 

"Przebudowa Miejskiej Stacji Wodociągowej w Łasinie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zestawienie otwartych ofert

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 - Wykaz robót

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Zał. 1 do umowy - KARTA GWARANCJI

Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 - Rysunki

 

WYJAŚNIENIE I Z DNIA 28.03.2019 R.

                                                                                                                                                                                         

 

2019.02.15. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu - więcej w załączniku PDF